October Enrichment Programme is now open for enrolment!

October Enrichment Programme is now open for enrolment!

Programmes:

Phonics, Reading, Writing, Mathematics, Science, Mandarin, Thai, Sports, Dance, Arts & Crafts and Information Technology.
Please contact our Admissions Team for more information: Tel. 02-215-3800-2 or 092-787-8888

โรงเรียนนานาชาติสยามสิงคโปร์เปิดรับสมัครนักเรียนที่สนใจเรียนในหลักสูตรสิงคโปร์-อังกฤษ ช่วงปิดภาคเรียน โดยคุณครูเจ้าของภาษา ระหว่างวันที่ 24 กันยายน 2561 ถึง 2 พฤศจิกายน 2561
ระดับอนุบาลรับเฉพาะ Nursery 1 อายุระหว่าง 2-3 ขวบ และ Nursery 2 อายุระหว่าง 3-4 ขวบ ระดับประถมศึกษา ตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมปีที่ 5 (รับจำนวนจำกัด )
ผู้ปกครองที่สนใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานของโรงเรียน โทร 02-2153801-2 หรือ 092-7878888

หมายเหตุ: โรงเรียนหยุดวันที่ 15-23 ตุลาคม 2561

Call Now
Directions